Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Fietsmenu, onderdeel van v.o.f. Roodehaan, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nummer 02097823.

Betreffende overeenkomsten met Fietsmenu voor het organiseren van culinaire fietstochten.

Definities

Organisator Fietsmenu.nl
Opdrachtgever Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Organisator.
Partners Alle bedrijven waarmee Organisator samenwerkt.
Arrangement Een pasklaar fietsprogramma (combinatie van o.a. diensten en/of voorzieningen) dat door de Organisator wordt aangeboden tegen een vaste prijs per deelnemer.
Maatprogramma Een programma (combinatie van o.a. diensten en/of voorzieningen dat door Organisator is samengesteld naar specifieke wensen van de opdrachtgever.
Evenement Gebeurtenis voor een selecte groep (fietsarrangement of maatprogramma)
Deelnemer Iedere natuurlijke persoon die op de productiedatum feitelijk gebruik maakt van een door Organisator geproduceerde dienst, arrangement of maatprogramma.
Productiedatum De dag(en) waarop Organisator de overeengekomen prestatie zal leveren.
Overmacht Alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Organisator kan worden gevergd. Voorbeelden: stakingen, brand, stremming, sabotage, belemmerende maatregelen van overheden, oproer.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en organisator. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaand aan het evenement schriftelijk zijn overeengekomen.Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Programma
Alle besproken (programma)tijden zijn indicatief en hiervan kan worden afgeweken. In geval van onvoorziene omstandigheden of wanneer organisator te weinig aanmeldingen ontvangt kan een reservering te allen tijde worden geannuleerd of in overleg met opdrachtgever worden veranderd. Bij annulering door organisator wordt het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen gerestitueerd.

Opdrachtuitvoering en informatieverstrekking bij maatprogramma
Een offerte, alleen van toepassing bij maatprogramma, is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan organisator verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat er voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan organisator heeft verstrekt. Organisator zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van de opdrachtgever, uitvoeren. Organisator kan wijzigingen aanbrengen in het programma, hierover zal eerst overleg plaatsvinden met de opdrachtgever.

Tijdens de uitvoering van het evenement geeft de opdrachtgever geen opdrachten aan derden zonder toestemming of overleg met organisator.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat vooraf aan het evenement alle persoonsgegevens, documenten en gegevens over groepsgrootte die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de opdracht tijdig in het bezit zijn van organisator. Alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld. De gegevens worden – afgezien van verstrekking aan onze partners bij wie het evenement zal plaatsvinden – niet aan derden ter beschikking gesteld, noch voor andere doeleinden gebruikt.

Deelname aan het arrangement of maatprogramma is alleen mogelijk voor kinderen onder begeleiding van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers.

Reisdocumenten, verzekering
Indien het arrangement in het buitenland plaatsvindt dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten. Informatie hieromtrent gegeven door organisator dient door de klant op juistheid gecontroleerd te worden bij instanties die op dat gebied uitsluitsel kunnen geven. De deelnemers dienen gedurende arrangement verzekerd te zijn tegen de gevolgen van ongevallen, dokterskosten en verlies of beschadiging van bagage, rekening houdend met de aard van de activiteiten die aangeboden worden in het arrangement. De verzekering dient door de klant zelf afgesloten te worden.

Bezoekgegevens en privacy
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze gegevens tot personen kunnen worden herleid. Het gaat om het bijhouden van gegevens zoals de meest geraadpleegde pagina’s of producten, met het doel de inrichting van de site te optimaliseren. Organisator zal geen klantgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe op grond van dwingende Nederlandse wettelijke regels verplicht wordt door hiertoe bevoegde instanties.

Reserveren
Reserveringen worden via het boekingsformulier op de website, het e-mailadres of telefoon in behandeling genomen. Indien er wordt gereserveerd voor een evenement is de Deelnemer verplicht om vooraf 100% te betalen. Voor alle betalingen door de Deelnemer aan de Organisator geldt dat de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging inclusief factuur wordt voldaan. Voor reserveringen korter dan 14 dagen en langer dan 2 dagen geldt dat de betaling uiterlijk drie dagen voor het evenement door Organisator te zijn ontvangen. Ontvangt de Organisator geen tijdige vooruit- of aanbetaling dan wordt de opdracht geannuleerd.

Overmacht
(Buiten)activiteiten vinden altijd doorgang en worden alleen op de dag zelf uitgesteld in gevaarlijke situaties zoals storm en onweer. Dit wordt ter plekke bepaald. Voor binnenactiviteiten geldt dit alleen op het moment dat de locatie onveilig wordt geacht.

Annuleringen en wijzigingen
Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend per brief of e-mail worden verwerkt. Indien een opdracht ongedaan wordt gemaakt, dan worden er per opdracht de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen:

A. Bij reservering van 7 deelnemers of minder geldt:
1. Bij annulering voor het evenement zal de deelnemer € 10, – van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

B. Bij reservering van 8 deelnemers of meer geldt:
1. Bij annulering meer dan 10 dagen voor het evenement zal de deelnemer € 10, – van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
2. Bij annulering 10 dagen of minder voor het evenement zal de deelnemer 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

Wijzigingen in aantallen deelnemers
De reservering kan door de klant worden gewijzigd indien en voor zover dit mogelijk is. Vermindering in het aantal personen binnen een marge van 10%, kan de klant kosteloos aan ons doorgeven tot uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van het evenement / maatprogramma. Dit laatst bekende aantal wordt in rekening gebracht, ook als er op de dag zelf minder deelnemers blijken te zijn dan opgegeven. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast.

Prijzen en kosten
Alle kosten zijn inclusief B.T.W. (belasting toegevoegde waarde), tenzij anders vermeld.
De opdrachtgever dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.
Prijsopgaven worden gedaan op basis van de huidige prijzen op het tijdstip van de offerteaanvraag.
Organisator behoudt zich het recht voor om plotselinge prijsstijgingen van derden door te berekenen aan de opdrachtgever.

Betalingen
De opdrachtgever zal bij of na onze bevestiging van de reservering een factuur ontvangen per e-mail, welke – tenzij anders vermeld – binnen 14 dagen na factuurdatum dient te zijn voldaan. Bij boekingen geldt dat betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, en dat de totale verschuldigde betaling in ieder geval uiterlijk drie dagen voor het evenement door ons dient te zijn ontvangen. Eventueel meerverbruik tijdens het evenement zelf, dient op de dag van het evenement ter plaatse te worden voldaan. Wanneer er door organisator geen betaling is ontvangen binnen de hiervoor genoemde termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

De opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke rente aan Organisator verschuldigd. Bovendien is Organisator op dat moment gerechtigd verdere uitvoering te staken en het evenement te annuleren. Eventuele aanvullende of vervangende kosten ter annulering van het evenement zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Alle gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die Organisator maakt als gevolg van het niet-nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever, komen met een minimum van 15% van de openstaande vordering ten laste aan de opdrachtgever. Tevens zal in een eventuele rechterlijke procedure betaling door de opdrachtgever gevorderd worden van alle kosten van deze procedure, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder.

Deelname
Deelname aan de activiteiten die georganiseerd zijn door organisator is vrijwillig. Organisator mag deelnemers die bedreigend, agressief, gewelddadig of ander onprettig gedrag vertonen weigeren van deelname of tijdens een activiteit uitsluiten van deelname, zonder dat hierdoor recht op restitutie van (een deel van) het betaalde ontstaat.

Rechten van intellectuele of industriële eigendom van Organisator
Organisator beroept zich nadrukkelijk op het gestelde in artikel 1 Auteurswet en doet geen afstand van de in dat artikel genoemde rechten. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de websites van Organisator en op foldermateriaal en ander ter beschikking gesteld beeldmateriaal, zulks in de ruimste zin van het woord, berusten uitsluitend bij Organisator. Het is niet toegestaan de websites en ander door Organisator ter beschikking gesteld beeld en/of foldermateriaal, of gedeeltes daarvan te verveelvoudigen of daarvan kopieën te vervaardigen. Het is niet toegestaan de website van Organisator aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. Het is niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de websites te verwijderen of te wijzigen.

Het is niet toegestaan op de websites van Organisator een logo of enige tekst of afbeelding danwel enig geluidsbestand te plaatsen waardoor de indruk gewekt wordt dat de website aan een andere onderneming of instelling of persoon dan Organisator behoort of door anderen dan de door Organisator ingeschakelde webdesigner is ontwikkeld.

Overtreding
Bij overtreding van dit artikel of bij schending van het auteursrecht op andere wijze, verbeurt de overtreder een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 1.000, – (euro) per overtreding of voor iedere dag of gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Organisator. Dit laat iedere andere mogelijke actie van Organisator onverlet. Tevens komt Organisator bij schending van het Auteursrecht -hetgeen een misdrijf is- het recht toe aangifte te doen van deze schending, hetgeen uw strafrechtelijke vervolging tot gevolg kan hebben. Dit laat iedere mogelijke door Organisator te nemen civielrechtelijk actie jegens de overtreder onverlet.

Aansprakelijkheid en schade
Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door Organisator nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan alle georganiseerde activiteiten. Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door Organisator zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteiten.

Organisator is niet verantwoordelijk voor materiële schade, schade als gevolg van opgelopen letsel en schade ten gevolge van overlijden, die ontstaat door deelneming aan activiteiten georganiseerd door Organisator en/of partners. Schade die ontstaat door gebruik van materialen tijdens de activiteiten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Organisator en/of partners. Iedere aansprakelijkheid van Organisator is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de door Organisator voor het desbetreffende uitje/evenement ontvangen betaling, met een maximum van € 2.500, -.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Niet alleen Organisator, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever van Organisator een beroep doen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u binnen bekwame tijd nadat u met de schade bekend geworden bent of met de schade bekend had kunnen zijn, de schade schriftelijk bij Organisator kenbaar maakt. Het recht op schadevergoeding komt in ieder geval te vervallen indien u ons niet binnen een half jaar nadat u op de hoogte bent gekomen van de schade of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken, aansprakelijk heeft gesteld.

 • Cadeaubonvoorwaarden
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op gedrukte cadeaubonnen die worden aangeboden door Fietsmenu.nl.
 • De voorwaarden dienen ter aanvulling op de algemene voorwaarden.
 • Iedere cadeaubon/code wordt slechts eenmaal verstrekt.
 • U dient de cadeaubon en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.
 • Alleen originele cadeaubonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Fietsmenu.nl te worden verstrekt.
 • Fietsmenu.nl behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 • De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 • Cadeaubonnen uitgegeven door Fietsmenu.nl zijn uitsluitend inwisselbaar ter zake van aankopen bij Fietsmenu.nl. – Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande opdrachten gebruikt worden.
 • Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende reserveringen. De restwaarde is niet overdraagbaar.
 • Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Fietsmenu.nl cadeaubon(nen), dient het verschil vooraf betaald te worden per bankbetaling.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Fietsmenu.nl staat niet in voor de werking van cadeaubonnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van cadeaubonnen ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Fietsmenu.nl. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.
 • Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Fietsmenu.nl zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 • Per cadeaubon wordt EUR 2 aan administratiekosten in rekening gebracht.
 • Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen. Fietsmenu.nl zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

Klachten
Ondanks zorgvuldige planning en organisatie kan de opdrachtgever een klacht hebben. Deze dient schriftelijk (per post/e-mail) binnen 10 werkdagen na de activiteit aan ons kenbaar gemaakt te worden, waarna Organisator een ontvangstbevestiging zal sturen. Er zal informatie ingewonnen worden bij uitvoerende partners. Binnen 10 werkdagen zal er een reactie verstuurd worden naar de opdrachtgever. De verdere stappen die ondernomen worden zijn afhankelijk van de klacht en de situatie.